Doprava zdarma do 22 krajín.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ je zodpovedný v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), zabezpečiť právnu ochranu osobných údajov Objednávateľa a ním určených tretích osôb v Objednávke a to za účelom poskytnutia produktov.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Zákona o ochrane osobných údajov, Poskytovateľ v procese uzatvárania zmluvy spracúva osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, adresa pre doručenie, telefón a e-mail. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom, okrem kuriérskej spoločnosti DHL zabezpečujúcej dopravu produktu. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu alebo opravu svojich osobných údajov. Zároveň má právo vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov a zozname spracúvaných osobných údajov. Poskytovateľ sa zaručuje, že nepredá, neprenajme a ani inak neposkytne vaše údaje žiadnej tretej strane.

Odoberaj Novinky