Doprava zdarma do 22 krajín.

Reklamačný poriadok

webovej stránky www.thejerrycanbar.com

 

Všeobecné ustanovenia

Na celý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, funkčnými a estetickými vlastnosťami. Ako záručný list slúži faktúra (dodací list), ktorý predajca kupujúcemu zašle spolu s tovarom.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá voči kupujúcemu, že v dobe keď kupujúci tovar prevzal:

 

Podanie reklamácie

Reklamácie môže byť podaná niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Kupujúci oznámi predávajúcemu bezodkladne po vykonaní prehliadky dodaného tovaru všetky vady. V oznámení kupujúci predávajúcemu uvedie popis zistených závad a nárok, ktorý v dôsledku vady uplatňuje.

Kupujúci v dôsledku vady tovaru môže uplatniť niektorý z nasledujúcich nárokov: dodanie chýbajúceho tovaru, výmena tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pri reklamácii kupujúci predkladá kópiu faktúry, doklad o zaplatení a samotný reklamovaný tovar. V prípade reklamácie vady tovaru, za ktorého kvalitu prevzal predávajúci záruku od výrobcu, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej lehoty. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote, najneskôr do 30 dní. Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

 

Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka).

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

Informácia o alternatívnom riešení sporu

Kupujúci – spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o nápravu (emailom na info@thejerrycanbar.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu, ktorý rieši zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na nasledujúcej stránke: www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Odoberaj Novinky