Doprava zdarma do 22 krajín.

Úvod

Tento dokument stanovuje všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými sa riadi používanie našej webovej stránky www.thejerrycanbar.com a predaja produktov prostredníctvom tejto webstránky. VOP  bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť MERCADER s.r.o., so sídlom Jesenského 1668/32, 069 01 Snina, 45 525 692, DIČ: 2023022342, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.: 22914/P, e-mail: info@thejerrycanbar.com IBAN: SK73 7500 0000 0040 1114 5836, účet vedený v ČSOB Banka, a.s. (ďalej ako „Predávajúci“), a kupujúceho (ďalej tiež ako „Klient“ alebo „Spotrebiteľ“).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú tymito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964) a Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené inak, obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.), v platnom znení. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.

Prosím, prečítajte si pozorne tieto Obchodné podmienky, pred použitím tejto webovej stránky. Pri zadaní objednávky ste viazaný týmito obhodnými podmienkami. Zakúpením akéhokoľvek produktu z tejto webovej stránky, uzatvárate s nami zmluvu na základe týchto podmienok.

Vymedzenie pojmov

Kupujúci – je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

Spotrebiteľ – pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Produkty – sú všetky tovary alebo služby zverejnené na stránkach e-shopu.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ak chcete zadať objednávku, je nutné sledovať postup pre on-line nákup a kliknúť na „Potvrdiť platbu“. Buďte si vedomý, že tým, že podáte svoju objednávku, ste povinný za ňu aj zaplatiť. Následne, obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Budete informovaný emailom, že objednávka bola odoslaná (ďalej len „potvrdenie dodávky“). Zmluva medzi stranami, o kúpe produktu (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená len vtedy, keď vám zašleme potvrdenie objednávky.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamiu odoslania tovaru zo strany predávajúceho. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odoslania tovaru.

Popis tovarov a služieb

Podrobný popis a cena služieb predávajúceho je prístupná kupujúcemu na webovej stránke predávajúceho. Ceny uvedené na webovej stránke sú konečné a potvrdené pred uskutočnením platby v potvrdení objednávky.

Každý produkt predávaný na našej webovej stránke je ručne vyrábaný v Európe. Produkt však môže obsahovať časti z tretích krajín. Fľaša alkoholu a cigary nie sú súčasťou balenia.

Dodacie podmienky

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Poštovné hradí kupujúci, podľa aktuálneho cenníka spoločnosti DHL

Tovar je dodaný prostredníctvom spoločnosti DHL, http://www.dhl.sk.

Platobné podmienky

Cena môže byť uhradená prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány alebo služby PayPal.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Klient je povinný:

a) Poskytovať pravdivé a úplné informácie pri podaní objednávky služieb;

b) Uhradiť Cenu za tovar.

2) Klient má právo na riadne a včasné dodanie tovaru podľa inštrukcií uvedených v ……;

3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dodanie tovaru riadne a včas;

4) Poskytovateľ je oprávnený na úplnú úhradu kúpnej ceny.

 

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ je zodpovedný v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), zabezpečiť právnu ochranu osobných údajov Objednávateľa a ním určených tretích osôb v Objednávke a to za účelom poskytnutia produktov.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Zákona o ochrane osobných údajov, Poskytovateľ v procese uzatvárania zmluvy spracúva osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, adresa pre doručenie, telefón a e-mail. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom, okrem kuriérskej spoločnosti DHL zabezpečujúcej dopravu produktu. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu alebo opravu svojich osobných údajov. Zároveň má právo vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov a zozname spracúvaných osobných údajov. Poskytovateľ sa zaručuje, že nepredá, neprenajme a ani inak neposkytne vaše údaje žiadnej tretej strane.

 

Zodpovednosť za škodu

Poskytovateľ nezodpovedá Kupujúcemu za nepriamu, alebo následne vzniknutú škodu, alebo ušlý zisk spôsobený konaním tretích osôb. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu v prípade, že Kupujúci uvedie neúplné, alebo nesprávne informácie

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má v súlade s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začne plynúť táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).

V prípade, že si spotrebiteľ želá odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, informuje predávajúceho na e-mailovú adresu info@thejerrycanbar.com alebo písomne na adresu: MERCADER s.r.o., so sídlom Jesenského 1668/32, 069 01 Snina.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvori prílohu týchto obchodných podmienok.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu príjde oznámenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obrdržal. Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre uskutočnenie počiatočnej transakcie. Platbu predávajúci spotrebiteľovi vráti až po obdržaní vráteného tovaru.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, daňového dokladu atď.). Ak nebude tovar vrátený v pôvodnom obale alebo ak bude tovar či obal poškodený, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Tovar na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku na adresu predávajúceho, nie však na dobierku. Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu, ktorý rieši zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu: www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Príslušnosť súdov

Akýkoľvek spor, ktorý vzniká alebo sa vzťahuje k používaniu webovej stránky alebo uvedenej zmluvy podlieha bezvýhradnej právnej príslušnosti slovenských súdov.

Dozorný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 322, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné od 08.06.2017. Vyhradzujeme si právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Odoberaj Novinky